Obnova bytových domov

Ponúkané výhody, zľavy a benefity:

Záruky:
Disponujeme:

Naši pracovníci majú potrebné priestory na prezlečenie, stravovanie, občerstvenie vo vlastných prenosných ubytovacích boxoch, na stavbe používajú prenosné toalety. Náradie a materiál uskladňujeme v našich prenosných skladových kontajneroch. Za nami spotrebovanú vodu a elektrickú energiu platíme počas celej obnovy bytového domu sami. Naša spoločnosť vlastní lešenie vo výmere 4000 m², ktorého prízemná časť je zabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb a tým je aj zamedzené nežiaducemu vniknutiu do bytu cez okno, alebo balkón.

Kontajnery obytné

Kontajnery na odpad/sociálne zariadenia

Lešenie

 Dodávky

Počas realizácie obnovy máme vždy na zreteli ekologické hľadisko. Pri čistení fasádnych vetracích otvorov presťahujeme chránené vtáky do nami dodaných vtáčích búdok, aby tu mohli i naďalej žiť. Sú to zväčša dažďovníky, lastovičníky, sokol, pustovka a netopiere. Neobťažujeme nájomníkov domu hlukom z pojazdu závesnej lávky, nakoľko máme vlastné lešenie. Odpad triedime a likvidujeme na vyhradených skládkach. Disponujeme viacerými vlastnými odpadovými kontajnermi.

    

Financovanie

Financovanie každého projektu patrí k veľmi dôležitým a citlivým prvkom celého riešenia plánovaných zámerov. Jednoduchým, ale nepostačujúcim spôsobom je financovanie z fondu prevádzky, údržby a opráv. Zdrojom ďalších možností financovania obnov bytových domov sú:

Ponúkame viacero riešení tejto problematiky. Ku každému zákazníkovi pristupujeme s návrhmi jednotlivo a hlavne tak, aby sme našli optimálne a prijateľné riešenie. Chceme zdôrazniť našu ponúkanú pomoc záujemcom o komplexné obnovy bytových domov, hľadanie vhodných riešení k financovaniu tohto zámeru. Peniaze vložené do zateplenia budov sú skutočne rozumnou, trvalou a predovšetkým návratnou investíciou, ktorú určite oceníte pri znížených platbách za teplo hneď po prvom zúčtovacom období.